Employee Reset Password

Hướng dẫn

  • Bước 1: Để thiết lập lại mật khẩu, bạn vui lòng trước đó đã thiết lập thông tin bảo mật bao gồm Email dự phòng, Số điện thoại, và câu hỏi bảo mật tại Portal
  • Bước 2: Trong trạng thái chưa login truy cập Trang Lấy Lại mật khẩu
  • Bước 3: Chọn đặt lại mật khẩu bằng Email hoặc câu hỏi bảo mật hoặc SMS
  • Bước 4.1: Nếu chọn Email thì sau khi nhập chính xác lại Email dự phòng, sẽ có 1 Email gửi đến hộp thư của bạn kèm 1 đường dẫn, Click vào đường dẫn đó
  • Bước 4.2: Nếu chọn SMS thì sau khi nhập chính xác lại Số điện thoại dự phòng, sẽ có 1 tin nhắn kèm mã OTP, nhập mã OTP xác nhận
  • Bước 4.3: Nếu chọn Câu hỏi bảo mật thì bạn hãy chọn câu hỏi và câu trả lời đã thiết lập trước đó, xác nhận
  • Bước 5: Tiến hành đặt mật lại khẩu mới