Asset Publisher

Home > Gắn kết > Danh Sách Đội Ngũ Change Agent (C.A)

Danh Sách Đội Ngũ Change Agent (C.A)


STT MSNV HỌ TÊN EMAIL
1 M0312 PHẠM MINH  TÚ tu.pm01@pnj.com.vn
2  15891 Phan Nhật Tiên  tien.pn@pnj.com.vn
3  14711 Nguyễn Ngọc Phương Thúy thuy.nnp@pnj.com.vn
4  13298 Võ Thành Phú phu.vt@pnj.com.vn
5  15757 La Huyền Huyển huyen.lh@pnj.com.vn
6  15485 Đỗ Quang Cường cuong.dq@pnj.com.vn
7 F8941 NGUYỄN THỊ THANH ĐỊNH dinh.ntt@pnj.com.vn
8 F6310 TỐNG THỊ MAI mai.tt@pnj.com.vn
9 F8218 NGUYỄN THỊ THÚY thuy.nt06@pnj.com.vn
10 10563 LÊ NGUYỄN NGỌC HÂN han.lnn@pnj.com.vn
11 12188 NGÔ THỊ VAN KA ka.ntv@pnj.com.vn
12 M9435 NGUYỄN HỮU HÙNG hung.nh02@pnj.com.vn
13 F4875 LÊ NGUYỄN ÁNH THÙY thuy.lna@pnj.com.vn
14 14224 NGUYỄN THỊ SƯƠNG suong.nt01@pnj.com.vn
15 13529 TRẦN THỊ HỒNG hong.tt02@pnj.com.vn
16 F7641 NGUYỄN THỊ LANG lang.nt@pnj.com.vn
17 F6784 LỮ HOÀNG BẢO TRÂN tran.lhb@pnj.com.vn
18 F7053 PHẠM THỊ THANH HUYỀN huyen.ptt@pnj.com.vn
19 M8367 HỒ QUANG PHỤC phuc.hq@pnj.com.vn
20 F5404 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG GIANG giang.nnp@pnj.com.vn
21 11218 DANH THỊ NGỌC TRÂM tram.dtn@pnj.com.vn
22 12395 TRẦN VĂN AN an.tv@pnj.com.vn
23 F1899 NGUYỄN THANH HƯỜNG huong.nt@pnj.com.vn
24 14264 TỐNG SƠN TOÀN toan.ts@pnj.com.vn
25 M9833 NGUYỄN BÉ SON son.nb01@pnj.com.vn
26 M6334 TRỊNH SƠN NHỰT nhut.ts@pnj.com.vn
27 M8917 NGUYỄN TIẾN PHÚC phuc.nt02@pnj.com.vn
28 F1406 NGUYỄN THỊ THANH LOAN loan.ntt01@pnj.com.vn
29 11410 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG dung.ntm01@pnj.com.vn
30 13997 PHAN THỊ QUỲNH NHI nhi.ptq@pnj.com.vn
31 12872 ĐỖ THỊ BÍCH HÀO hao.dtb@pnj.com.vn
32 F9683 PHẠM THỊ THANH TÂM tam.ptt02@pnj.com.vn
33 F9215 NGUYỄN THỊ DIỆU THẢO thao.ntd01@pnj.com.vn
34 F7673 ĐỖ THỊ KIM DUNG dung.dtk01@pnj.com.vn
35 10564 LÊ TRƯỜNG MẠNH manh.lt@pnj.com.vn
36 10164 NGUYỄN THỊ MI SA sa.ntm@pnj.com.vn
37 F5544 MAI THỊ ANH anh.mt01@pnj.com.vn
38 10930 HUỲNH THÙY TRÂM tram.ht@pnj.com.vn
39 F5308 TRƯƠNG HOÀNG THẢO CHÂU chau.tht@pnj.com.vn
40 F5586 HUỲNH THỊ THANH VÂN van.htt@pnj.com.vn
41 F4015 NGUYỄN THỊ THU HÀ ha.ntt@pnj.com.vn
42 F9036 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH quynh.ntn02@pnj.com.vn
43 F8522 CAO THỊ CẨM GIÀU giau.ctc@pnj.com.vn
44 14355 LÊ VĂN NAM nam.lv@pnj.com.vn
45 12663 PHAN NGỌC QUỐC HƯNG hung.pnq@pnj.com.vn
46 13699 PHAN TRỌNG TRÍ tri.pt@pnj.com.vn
47 F4561 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC ngoc.ntk02@pnj.com.vn
48 11315 VŨ THỊ PHƯƠNG phuong.vt01@pnj.com.vn
49 10884 PHẠM THỊ LIỀN lien.pt@pnj.com.vn
50 12727 PHẠM HOÀNG ÂN an.ph@pnj.com.vn
51 M9482 NGÔ MINH ĐỨC duc.nm@pnj.com.vn
52 M3644 TRẦN ĐẮC LÂM lam.td@pnj.com.vn
53 F6318 NGUYỄN THỊ CÚC cuc.nt01@pnj.com.vn
54 11808 NGUYỄN THỊ NGỌC ngoc.nt04@pnj.com.vn
55 11715 SẰM THỊ HUYỀN huyen.st@pnj.com.vn
56 F5708 NGUYỄN NGỌC MAI mai.nn01@pnj.com.vn
57 12350 TRẦN THƯỢNG HẢI hai.tt03@pnj.com.vn
58 F3958 CAO THỊ MAI HƯƠNG huong.ctm@pnj.com.vn
59 F0412 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT tuyet.nta@pnj.com.vn
60 11995 NGUYỄN SƠN LÂM lam.ns@pnj.com.vn
61 F6002 PHẠM HỒNG HẠNH hanh.ph@pnj.com.vn
62 M5351 TRƯƠNG ĐỨC THÀNH thanh.td@pnj.com.vn
63 F5033 NGUYỄN QUỲNH MAI mai.nq@pnj.com.vn
64 M4389 HÀ VĂN HƯNG hung.hv01@pnj.com.vn
65 11517 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LINH linh.nth@pnj.com.vn
66 M6559 LÊ VIỆT DŨNG dung.lv@pnj.com.vn
67 F0762 NGUYỄN THU HÀ ha.nt@pnj.com.vn
68 F2509 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC ngoc.ntk@pnj.com.vn
69 M7136 TRẦN TUẤN TOÀN toan.tt@pnj.com.vn
70 F6895 TRẦN THỊ THU TRÂM tram.ttt@pnj.com.vn
71 F2676 LÊ KIM SANG sang.lk@pnj.com.vn
72 M7358 TRƯƠNG TRẦN THẮNG thang.tt@pnj.com.vn
73 F4469 NGUYỄN THỊ BÍCH CHI chi.ntb@pnj.com.vn
74 M5836 PHAN HOÀNG KHẢI khai.ph@pnj.com.vn
75 12636 HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG duong.htt04@pnj.com.vn
76 M7455 HÀ NHỰT TÂN tan.hn@pnj.com.vn
77 F1725 NGÔ PHẠM HỒNG HẠNH hanh.nph@pnj.com.vn
78 M8094 NGUYỄN CHIU THỐNG thong.nc@pnj.com.vn
79 M2173 LÊ NGUYỄN DUY TRƯỜNG truong.lnd@pnj.com.vn
80 14329 NGUYỄN LÊ VŨ BÌNH binh.nlv@pnj.com.vn
81 F3775 HUỲNH PHƯƠNG UYÊN uyen.hp@pnj.com.vn
82 10378 PHẠM THỊ PHƯỢNG phuong.pt01@pnj.com.vn
83 F3867 ĐẶNG THUỴ ĐÔNG PHƯƠNG phuong.dtd@pnj.com.vn
84 14185 NGUYỄN HỒNG NGUYÊN nguyen.nh@pnj.com.vn
85 F5000 ĐỖ THỊ THANH thanh.dt@pnj.com.vn
86 F9139 NGUYỄN THẢO THUẬN thuan.nt01@pnj.com.vn
87 M4922 HUỲNH QUỐC HƯNG hung.hq@pnj.com.vn
88 M5455 HỒ NGỌC HAI hai.hn@pnj.com.vn
89 F0624 NGUYỄN THỊ THU HOÀNG hoang.ntt@pnj.com.vn
90 F0797 LÊ THỊ MINH NGỌC ngoc.ltm@pnj.com.vn
91 F1314 TRẦN THỊ BÍCH VÂN van.ttb@pnj.com.vn
92 M0796 NGUYỄN THANH NHÂM nham.nt@pnj.com.vn
93 M2654 ĐINH BÁ DŨNG dung.db@pnj.com.vn
94 F0156 ĐẶNG THỊ LAN KHUÊ khue.dtl@pnj.com.vn
95 F8753 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG trang.ntp@pnj.com.vn
96 13127 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC truc.ntt05@pnj.com.vn
97 F0039 ĐẶNG NGỌC CHINH  
98 M7583 NGUYỄN TẤN  TRUNG trung.nt@pnj.com.vn
99 F0187 TÔ THỊ MỸ LOAN loan.ttm@pnj.com.vn
100 M6185 NGUYỄN NGỌC  CƠ co.nn@pnj.com.vn
101 M8747 HỒ THANH  TUYỀN tuyen.ht@pnj.com.vn
102 M3158 ĐINH NGỌC  CHÍ chi.dn@pnj.com.vn
103 M5458 HUỲNH THANH  HẢI hai.ht@pnj.com.vn
104 13879 NGUYỄN XUÂN DUY  THẢO thao.nxd@pnj.com.vn
105 10992 TRẦN THỊ HOÀI  QUYÊN quyen.tth@pnj.com.vn
106 13536 NGUYỄN NGỌC  QUÍ qui.nn@pnj.com.vn
107 11051 TRẦN QUỐC KHANG khang.tq@pnj.com.vn
108 F1619 VƯƠNG THỊ THÙY LIÊN lien.vtt@pnj.com.vn
109 F5123 ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG VY vy.dnp@pnj.com.vn
110 F3607 TRƯƠNG THỊ HOÀN hoan.tt@pnj.com.vn
111 F3185 NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆU dieu.nth@pnj.com.vn
112 F0798 NGUYỄN THỊ KIM TRANG trang.ntk@pnj.com.vn
113 F3081 LÊ THỊ LỆ  BẰNG bang.ltl@pnj.com.vn
114 13973 TRỊNH THỊ KIM  THANH thanh.ttk@pnj.com.vn
115 M0062 PHẠM QUỐC DŨNG dung.nq@pnj.com.vn
116 10364 Đặng Thị Kim Yến yen.dtk@pnj.com.vn
117 14546 Phạm Thị Minh Nguyệt nguyet.ptm@pnj.com.vn

Asset Publisher

Các tin liên quan