Xuất bản thông tin

Home > Tin tức - Sự kiện > Quản Lý Kết Quả Công Việc Cá Nhân - Đánh Giá Cuối Năm 2019

Quản Lý Kết Quả Công Việc Cá Nhân - Đánh Giá Cuối Năm 2019


Đơn vị tuân thủ đánh giá theo đúng quy định về thời gian.

Phòng Đối tác nhân sự/ Hành chính nhân sự chi nhánh đảm bảo cơ chế kiểm soát tiến độ đánh giá được thực hiện một cách đúng đắn và hợp lí.

Xuất bản thông tin

Các tin liên quan